Пн - Пт: 9:00 - 18:00
Сб-Нд: зачинено
+38 (057) 750-89-90
+38 (050) 381-10-77
tapr@entc.com.ua
ISSN 2664-9969 (print)
ISSN 2706-5448 (online)

Правила оформлення статті
типу «Оригінальне дослідження» з технічних наук

1

Основні умови

Рукопис може бути відправлений до редакції журналу тільки в тому випадку, якщо виконуються наступні умови:
 • дослідження було проведено з дотриманням найвищих стандартів ретельності та сумлінності;
 • рукопис є оригінальним і не був ніде опублікований раніше, в тому числі авторами рукопису;
 • робота більше ніде не подавалася і не розглядається з будь-якою іншою публікацією;
 • робота не містить наклепницьких, дискредитуючих або незаконних заяв;
 • дозволено використання будь-яких сторонніх матеріалів;
 • підтвердження згоди було отримано від усіх зазначених осіб або організацій;
 • авторство було погоджено до подання, та нікому не було «даровано» авторство або відмовлено у вказівці в якості автора (примарне авторство). 
Якщо ваше дослідження опубліковано, і ми виявимо, що будь-яка з цих умов не була виконана, ми можемо вжити заходів відповідно до основних принципів COPE, що може привести до одного з повідомлень про виправлення, або ми можемо видалити або відкликати статтю.
2

Вимоги до оформлення тексту

Шрифт – Times New Roman
Розмір шрифту – 14
Інтервал – 1
Поля документа – 20 мм з усіх сторін
Мінімальна кількість сторінок – від 10
Мова статті: англійська. Статті попередньо подаються на розгляд наших редакторів українською або російською мовою, незалежно від того, чи будуть переводитися статті англійською мовою редакцією або самими авторами. Це підвищить шанс прийняття статей рецензентами.

3

Зразок структури статті

УДК

НАЗВА СТАТТІ  УКРАЇНСЬКОЮ

Прізвище І. Б., Прізвище І. Б. …. українською мовою

 

НАЗВА СТАТТІ АНГЛІЙСЬКОЮ  МОВОЮ

Ім'я Прізвище, Ім'я Прізвище…. англійською мовою

Анотація українською мовою (235–250 слів)
Ключові слова українською мовою (10–12 слів)

Анотація представляє собою короткий анотований виклад дослідження та отриманих результатів (235–250 слів). Структура анотації передбачає наявність наступних смислових блоків:

 • назва об'єкта дослідження та виявлених у ході аудиту його основних недоліків;
 • опис підходу (методу, способу тощо), що дозволив (або дозволяє в перспективі) усунути дані (деякі) недоліки;
 • отриманий результат (в кількісному або якісному вираженні), з назвою суті виявлених резервів експлуатації/функціонування та т. ін. об'єкта; 
 • коротку авторську інтерпретацію отриманого результату (пояснення того, за рахунок чого очікується досягнення ефекту).

 

 1. Вступ
Розділ «Вступ» повинен надати читачеві, який не володіє проблематикою вільно, всю необхідну довідкову інформацію, щоб стало зрозумілим актуальність наукового дослідження.

 

 1. Об'єкт дослідження та його технологічний аудит

Розділ «Об'єкт дослідження та його технологічний аудит» повинен містити докладний опис об'єкта, який досліджується (властивості, параметри, конструкція, принципова схема, технічні чи технологічні можливості тощо).

В кінці розділу необхідно описати характерні недоліки, які притаманні даному об'єкту в існуючих умовах експлуатації/функціонування.

 

 1. Мета та задачі дослідження
У розділі «Мета та задачі дослідження» на підставі виявлених недоліків об'єкта дослідження необхідно сформулювати мету дослідження та задачі, за допомогою яких ця мета може бути досягнута.

 

 1. Дослідження існуючих рішень проблеми
У даному розділі повинен бути проведений аналіз існуючих способів подолання недоліків, характерних для даного об'єкта, (мінімум 10 джерел). Тобто на підставі даного розділу читач (вчений, виробничник, керівник) повинен скласти собі уявлення про існуючий досвід експлуатації/функціонування/обслуговування та т. ін. об'єкта та досвіді усунення властивих йому реальних недоліків. При цьому кількість зарубіжних (по відношенню до України) джерел наукової періодики має становити не менше 70 % від усіх використаних джерел. (Примітка: прізвища та імена авторів джерел, які використовуються, безпосередньо в тексті не згадуються, в тексті достатньо посилань на їхні праці).

 

 1. Методи досліджень
Розділ «Методи досліджень» повинен містити опис методів, методик, підходів тощо, які були задіяні при дослідженні об'єкта.

 

 1. Результати досліджень
У розділі «Результати досліджень» автори статті повинні привести результати досліджень (з використанням достатнього для розуміння графічного та табличного матеріалу) з акцентом на те, який результат був отриманий (в кількісному або якісному вимірі) або очікується при реалізації запропонованих автором ідей. Отриманий результат повинен супроводжуватися авторською інтерпретацією, тобто відповіддю на питання, чим можуть бути пояснені отримані результати.

 

 1. SWOT-аналіз результатів досліджень

В даному розділі потрібно вказати:

Strengths (сильні сторони) – позитивна дія результатів дослідження на внутрішні чинники (наприклад, застосування розрахунку економічного параметра сприяє скороченню грошових витрат).

Чим це вигідніше в порівнянні з аналогами?

Weaknesses (слабкі сторони) – негативний вплив результатів дослідження на внутрішні чинники (наприклад, трудомісткість обчислення).

Які негативні внутрішні фактори притаманні результатам Ваших досліджень?

Opportunities (можливості) – перспективи подальших досліджень (наприклад, можливість застосування розрахунку одного економічного параметра до розрахунків інших економічних параметрів).

Який прибуток/додаткові можливості можуть принести результати дослідження при їх впровадженні на підприємстві?

Чим може бути цікаво проведене дослідження для інших країн?

Threats (загрози) – негативний вплив на результати дослідження зовнішніх чинників (наприклад, навчання персоналу для реалізації результатів дослідження).

Які додаткові витрати знадобляться при впровадженні результатів дослідження?

 

 1. Висновки
У даному розділі висновки повинні відповідати поставленим задачам з розділу «Мета та задачі дослідження», тобто на кожну з поставлених задач повинно бути описано відповідне рішення, отримане в ході проведеного дослідження.


Конфлікт інтересів

Необхідно вказати відсутність або наявність конфлікту інтересів. При наявності конфлікту інтересів необхідно конкретизувати.
У разі відсутності конфлікту інтересів, необхідно вказати фразу:

Автори декларують, що не мають конфлікту інтересів стосовно даного дослідження, в тому числі фінансового, особистісного характеру, авторства чи іншого характеру, що міг би вплинути на дослідження та його результати, представлені в даній статті.
 

Подяка (за наявності такої)

Метою даного розділу є можливість подякувати всім людям, які внесли вклад в дослідження, але не можуть претендувати на авторство.
Даний розділ є не обов'язковим і додається за бажанням автора.

Література, оформлена відповідно до стандарту АРА. Мінімальний обсяг списку використаних джерел повинен становити 10 джерел.

 

Відомості про авторів англійською та українською мовами

 

4

Вимоги до назви статті

 • Не містить абревіатур
 • Строго відповідає змісту статті (у назві статті рекомендується використовувати назву об'єкта дослідження, суть дії та очікуваний напрямок ефекту («модернізація», «вдосконалення», «порівняння», «розробка ... з метою» тощо))
5

Вимоги до анотації

 • Не менше 235 слів
 • Не більше 250 слів
 • Не містить абревіатур, зрозумілих лише з контексту статті
6

Вимоги до ключових слів

 • Від 10 до 12 слів
 • Не містять абревіатур, зрозумілих лише з контексту статті
 • Подаються в називному відмінку
 • Розділені комами
7

Вимоги до оформлення рисунків

Рекомендація: Для того щоб зробити рисунки у гарній якості Ви можете скористатися нашими відеоуроками за цим посиланням
(Переконливе прохання – не використовуйте Microsoft Paint для створення або редагування Ваших рисунків. Цей редактор дає максимум 120 точок/дюйм, що не відповідає вимогам нашого журналу)
 • Перед рисунком в обов'язковому порядку повинне бути посилання на рисунок у вигляді рис. 1, рис. 2–4, рис. 5, а. Ппосилання на рисунок повинно бути в тому ж розділі/підрозділі, що і сам рисунок
 • Підрисунковий підпис повинен мати вигляд: Рис. 1. Назва рисунка
 • Якщо рисунок складається з декількох підрисунків, то підпис до рисунку має виглядати наступним чином: Рис. 1. Назва рисунка: а – назва першого підрисунка; б – назва другого підрисунка...
 • Якщо на рисунку є позначення, скорочення або абревіатури, розшифрування яких не було надане раніше в тексті, то в підрисунковому підписі повинні бути пояснення. Наприклад, на рисунку зображено три графіка, які відповідно позначені цифрами 1, 2 і 3. Тоді підпис до рисунку повинен мати вигляд: Рис. 1. Назва рисунка: 1 – графік 1; 2 – графік 2; 3 – графік 3
 • Всі підрисункові підписи повинні бути частиною тексту
 • Рисунки повинні мати обтікання «В тексті»
 • Написи на рисунку не повинні бути виділені жирним або курсивом
 • Всі написи на рисунку повинні бути написані одним шрифтом і одним розміром. Виняток – скріншоти тих програм, які не дозволяють редагувати шрифт.
 • Індекси на рисунку повинні мати такий самий вигляд, як і індекси в тексті
 • На графіках підписи вісей повинні бути віднесені від шкал на однакову відстань не менше 0,5 см
 • Щонайменше один розмір (висота або ширина) у підрисунків має бути однаковим. У підрисунків, розташованих горизонтально, повинна бути одна висота, у розташованих вертикально – ширина
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
 • Рисунки повинні бути гарної якості (не менше 300 dpi). Написи на рисунках повинні бути чіткими та легко читатися, лінії рисунка не повинні розпливатися. На рисунку не повинно бути шумів. 
Image
Image
 • Редакція залишає за собою право відхилити роботу в разі відмови авторів надати вихідні файли рисунків, щоб уникнути фальсифікації даних (dwg – для креслень KОМПАС, SolidWorks, AutoCad, cdr – для файлів CorelDRAW, xls/xlsx – для Excel і т. д.).
8

Вимоги до оформлення таблиць

 • Шапка таблиці не містить порожніх клітинок
 • Якщо у Вашому документі таблиця розривається на кілька сторінок, повторно робити підпис на новій сторінці не потрібно!
 • Всі таблиці повинні бути розташовані вертикально
9

Вимоги до оформлення формул

 • Формули повинні бути набрані в редакторі формул MathType
 • Посилання на формулу в тексті мають вигляд (1), (2)–(4)
 • Формули повинні бути пронумеровані
 • Вирівнювання нумерації за правим краєм
 • Формула є частиною тексту, тому після формули повинен стояти змістовний знак: якщо далі йде нове речення, то крапка; якщо далі пояснення, то кома
10

Вимоги до оформлення посилань на літературні джерела в тексті

 • Посилання на літературні джерела мають вигляд [1], [2, 3]
 • Посилання повинні йти за чергою їх згадування в статті
 • На всі літературні джерела, наведені в розділі Література, посилання повинні бути в тексті статті обов'язково!
11

Вимоги до формування списку джерел літератури в розділі Література

 • Джерела оформляються згідно  стандарту АРА
 • Подивитися, як оформити посилання на джерело, розташоване на платформі OJS
 • Джерел повинно бути не менше 10
 • У списку посилань повинно бути не менше 7 на іноземні джерела. 
  Рекомендація: Щоб знайти актуальні іноземні джерела за Вашою тематикою Ви можете скористатися таким відео 
 • У списку посилань неприпустимо використання ГОСТів та загальнонаціональних стандартів
 • Відсоткове співвідношення самоцитування – не більше 20 % (тобто якщо Ви використали 10 посилань, з них може бути не більше 2 на Ваші роботи)
 • Всі джерела повинні бути унікальними (одне джерело згадується в списку літератури лише раз)
 • Всі джерела мають бути надані мовою оригіналу (тобто якщо стаття/книга та ін. були опубліковані українською мовою, до списку літератури джерела слід додавати також українською мовою, а не використовувати перекладач або транслітування)
 • Перед наданням рукопису до редакції необхідно перевірити всі URL джерела на працездатність
12

Вимоги до оформлення списку джерел у розділі References

 • Список літератури, оформлений мовою статті, необхідно транслітерувати латиницею або, якщо у назви джерела є також англійська назва, написати її англійською
 • Список літератури повинен бути оформлений згідно стандарту АРА
13

Вимоги до оформлення відомостей про авторів

Просимо оформити відомості про кожного автора згідно прикладу нижче (в чіткій послідовності):

Англ.

Укр.

Oleksij Fomin

Doctor of Technical Sciences, Professor

Department of Cars and Carriage Facilities

State University of Infrastructure and Technologies

Kyrylivska str., 9, Kyiv, Ukraine, 04071

E-mail: 000000@ukr.net

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2387-9946 

Contact tel.: 095-000-00-00

Number of articles in national databases –
355

Number of articles in international databases –
59

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/O_Fomin   

  

Фомін Олексій Вікторович

Доктор технічних наук, професор

Кафедра «Вагони та вагонне господарство»

Державний університет інфраструктури та технологій

вул. Кирилівська, 9, м. Київ, Україна, 04071

E-mail: 000000@ukr.net

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2387-9946

Контактний тел.: 095-000-00-00

Кількість статей в загальнодержавних базах даних – 355

Кількість статей в міжнародних базах даних – 59

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/O_Fomin

 

Надання ID ORCID автора є обов'язковим. ORCID надає унікальний та постійний цифровий ідентифікатор, який відрізняє дослідників від всіх інших дослідників, навіть тих, хто носить одне й те саме ім'я, та завдяки інтеграції в ключові дослідні робочі процеси, такі як відправка рукописів і грантів, підтримує автоматичні зв'язки між дослідниками та їх професійною діяльністю, забезпечуючи тим самим визнання їх роботи.

14

Поштова адреса для відправки журналу (обов'язково умова: одержувач і адреса повинні відповідати п. 10.3 Ліцензійного договору)

Оформлення строго у відповідності з прикладом:

Іванов Сергій Петрович
Відділення Нової пошти №45 (м. Київ, вул. Ватутіна, 24)
Контактний тел.: +38050-33-77-888

15

Після оформлення статті звіртеся з чек-листом

РЕЦЕНЗУВАННЯ*

Термін виконання 30–40 днів

 1. Після того як Ви подасте статтю, вона буде відправлена на рецензування. Наша редакція практикує подвійне сліпе рецензування.

*Процедура рецензування має на увазі перевірку на плагіат, перевірку відповідності назви статті та змісту, перевірку змістовної частини статті (Детальніше...).

 1. Отримати відповідь від рецензентів. Якщо є корективи, то необхідно їх врахувати та відправити назад по електронній пошті tapr@entc.com.ua, tarp.nauka@gmail.com.
 2. Якщо корективів немає або виправлені всі висловлені рецензентами зауваження, то стаття буде прийнята до публікації в журналі за результатами подвійного сліпого рецензування.

РЕДАГУВАННЯ

Всі рукописи спочатку перевіряються редактором. Експертам-рецензентам будуть відправлені тільки ті рукописи, які відповідають стандартам журналу, а також його цілям і обсягу.

Термін виконання 3–14 днів

 1. Процедура редагування має на меті перевірку статті за формальними ознаками та правильність оформлення відповідно до вимог.
 2. Отримати відповідь від редакторів журналу. Якщо є корективи, то необхідно їх врахувати та відправити статтю назад по електронній пошті tapr@entc.com.uatarp.nauka@gmail.com.
 3. Якщо корективів немає або виправлені всі висловлені редактором зауваження, Вам необхідно підготувати пакет документів.

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДО СТАТТІ

3.jpg

вул. Шатилова дача, 4, оф. 702 (8 пов.),
м. Харків, Україна, 61165

+38 (057) 750-89-90
+38 (050) 381-10-77
e-mail: tapr@entc.com.ua

Image
Image
Image
Image