ВИНИКЛИ ПИТАННЯ? НАТИСНІТЬ ТУТ
Пн - Пт: 9:00 - 18:00
Сб-Нд: зачинено
+38 (057) 750-89-90
+38 (050) 381-10-77
tarp.nauka@gmail.com

Правила оформлення статті
типу «Оригінальне дослідження» з технічних наук

1

Вимоги до оформлення тексту

Шрифт – Times New Roman
Розмір шрифта – 14
Інтервал – 1
Поля документа – 20 мм з усіх сторін
Мінімальна кількість сторінок – від 10
Мова статті: англійська. Статті попередньо подаються на розгляд наших редакторів українською або російською мовою, незалежно від того, чи будуть переводитися статті англійською мовою редакцією або самими авторами. Це підвищить шанс прийняття статей рецензентами.

2

Зразок структури статті

УДК

НАЗВА СТАТТІ  УКРАЇНСЬКОЮ

Прізвище І. Б., Прізвище І. Б. …. українською мовою

НАЗВА СТАТТІ РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ

Прізвище І. Б., Прізвище І. Б. …. російською мовою

НАЗВА СТАТТІ АНГЛІЙСЬКОЮ  МОВОЮ

Прізвище І., Прізвище І. …. англійською мовою

Анотація українською мовою (235–250 слів)
Ключові слова українською мовою (10–12 слів)

 

Анотація російською мовою (235–250 слів)
Ключові слова російською мовою (10–12 слів)

Анотація представляє собою короткий анотований виклад дослідження та отриманих результатів (235–250 слів). Структура анотації передбачає наявність наступних смислових блоків:

 • назва об'єкта дослідження та виявлених у ході аудиту його основних недоліків;
 • опис підходу (методу, способу тощо), що дозволив (або дозволяє в перспективі) усунути дані (деякі) недоліки;
 • отриманий результат (в кількісному або якісному вираженні), з назвою суті виявлених резервів експлуатації/функціонування та т. ін. об'єкта; 
 • коротку авторську інтерпретацію отриманого результату (пояснення того, за рахунок чого очікується досягнення ефекту).

 

 1. Вступ
Розділ «Вступ» повинен надати читачеві, який не володіє проблематикою вільно, всю необхідну довідкову інформацію, щоб стало зрозумілим актуальність наукового дослідження.

 

 1. Об'єкт дослідження та його технологічний аудит

Розділ «Об'єкт дослідження та його технологічний аудит» повинен містити докладний опис об'єкта, який досліджується (властивості, параметри, конструкція, принципова схема, технічні чи технологічні можливості тощо).

В кінці розділу необхідно описати характерні недоліки, які притаманні даному об'єкту в існуючих умовах експлуатації/функціонування.

 

 1. Мета та задачі дослідження

У розділі «Мета та задачі дослідження» на підставі виявлених недоліків об'єкта дослідження необхідно сформулювати мету дослідження та задачі, за допомогою яких ця мета може бути досягнута.

 

 1. Дослідження існуючих рішень проблеми

У даному розділі повинен бути проведений аналіз існуючих способів подолання недоліків, характерних для даного об'єкта, (мінімум 10 джерел). Тобто на підставі даного розділу читач (вчений, виробничник, керівник) повинен скласти собі уявлення про існуючий досвід експлуатації/функціонування/обслуговування та т. ін. об'єкта та досвіді усунення властивих йому реальних недоліків. При цьому кількість зарубіжних (по відношенню до України) джерел наукової періодики має становити не менше 70 % від усіх використаних джерел. (Примітка: прізвища та імена авторів джерел, які використовуються, безпосередньо в тексті не згадуються, в тексті достатньо посилань на їхні праці).

 

 1. Методи досліджень

Розділ «Методи досліджень» повинен містити опис методів, методик, підходів тощо, які були задіяні при дослідженні об'єкта.

 

 1. Результати досліджень

У розділі «Результати досліджень» автори статті повинні привести результати досліджень (з використанням достатнього для розуміння графічного та табличного матеріалу) з акцентом на те, який результат був отриманий (в кількісному або якісному вимірі) або очікується при реалізації запропонованих автором ідей. Отриманий результат повинен супроводжуватися авторською інтерпретацією, тобто відповіддю на питання, чим можуть бути пояснені отримані результати.

 

 1. SWOT-аналіз результатів досліджень

В даному розділі потрібно вказати:

Strengths (сильні сторони) – позитивна дія результатів дослідження на внутрішні чинники (наприклад, застосування розрахунку економічного параметра сприяє скороченню грошових витрат).

Чим це вигідніше в порівнянні з аналогами?

Weaknesses (слабкі сторони) – негативний вплив результатів дослідження на внутрішні чинники (наприклад, трудомісткість обчислення).

Які негативні внутрішні фактори притаманні результатам Ваших досліджень?

Opportunities (можливості) – перспективи подальших досліджень (наприклад, можливість застосування розрахунку одного економічного параметра до розрахунків інших економічних параметрів).

Який прибуток/додаткові можливості можуть принести результати дослідження при їх впровадженні на підприємстві?

Чим може бути цікаво проведене дослідження для інших країн?

Threats (загрози) – негативний вплив на результати дослідження зовнішніх чинників (наприклад, навчання персоналу для реалізації результатів дослідження).

Які додаткові витрати знадобляться при впровадженні результатів дослідження?

 

 1. Висновки

У даному розділі висновки повинні відповідати поставленим задачам з розділу «Мета та задачі дослідження», тобто на кожну з поставлених задач повинно бути описано відповідне рішення, отримане в ході проведеного дослідження.

 

Подяка (за наявності такої)

Метою даного розділу є можливість подякувати всім людям, які внесли вклад в дослідження, але не можуть претендувати на авторство.
Даний розділ є не обов'язковим і додається за бажанням автора.

Література, оформлена відповідно до стандарту АРА. Мінімальний обсяг списку використаних джерел повинен становити 10 джерел.

 

Відомості про авторів українською, російською та англійською мовами

ПІБ повністю

Науковий ступінь, звання, посада

Кафедра

Місце роботи

Юридичний адрес місця роботи

Е-mail:

Контактний телефон

Кількість публікацій в українських виданнях (приблизна)

Кількість публікацій в іноземних індексованих виданнях (приблизна)

Індекс Гірша (Scopus або Google Академія)

Номер ORCID (обов'язково!)

Поштова адреса для відправки журналу, якщо Вам потрібен друкований примірник (обов'язкова умова: одержувач і адреса повинні відповідати п. 6.2 Ліцензійного договору):

Іванов Сергій Петрович

Відділення Нової пошти №45 (м. Київ, вул. Ватутіна, 24)
Контактний тел.: +38050-00-00-000

3

Вимоги до назви статті

 • Не більше 10 слів
 • Не містить абревіатур
 • Строго відповідає змісту статті (у назві статті рекомендується використовувати назву об'єкта дослідження, суть дії та очікуваний напрямок ефекту («модернізація», «вдосконалення», «порівняння», «розробка ... з метою» тощо))
4

Вимоги до анотації

 • Не менше 235 слів
 • Не більше 250 слів
 • Не містить абревіатур, зрозумілих лише з контексту статті
5

Вимоги до ключових слів

 • Від 10 до 12 слів
 • Не містять абревіатур, зрозумілих лише з контексту статті
 • Подаються в називному відмінку
 • Розділені комами
6

Вимоги до оформлення рисунків

 • Перед рисунком у тексті обов'язково йде посилання на рисунок, яке повинно мати вигляд рис. 1, рис. 2–4, рис. 5, а
 • Рисунки повинні бути представлені у відмінній якості. Рекомендації від наших редакторів, як зберегти рисунок в гарній якості в MS Excel і в КОМПАС-3D LT
 • Підпис рисунка має вигляд Рис. 1. Назва рисунка
 • Якщо на рисунку наведені залежність або графік, то в підписі до рисунку повинні бути розшифровані всі позначення, включаючи осі координат
 • Якщо рисунок містить підрисунки (а, б, в), повинні бути пояснення до кожного з підрисунків
 • Розміри підписів на рисунках повинні відповідати розміру Times New Roman 14
 • Підписи на рисунках НЕ повинні бути жирними або нахиленими
 • Підписи на всіх рисунках повинні бути виконані в одному стилі
7

Вимоги до оформлення таблиць

 • Шапка таблиці не містить порожніх клітинок
 • Якщо у Вашому документі таблиця розривається на кілька сторінок, повторно робити підпис на новій сторінці не потрібно!
 • Всі таблиці повинні бути розташовані вертикально
8

Вимоги до оформлення формул

 • Формули повинні бути набрані в редакторі формул MathType
 • Посилання на формулу в тексті мають вигляд (1), (2)–(4)
 • Формули повинні бути пронумеровані
 • Вирівнювання нумерації за правим краєм
 • Формула є частиною тексту, тому після формули повинен стояти змістовний знак: якщо далі йде нове речення, то крапка; якщо далі пояснення, то кома
9

Вимоги до оформлення посилань на літературні джерела в тексті

 • Посилання на літературні джерела мають вигляд [1], [2, 3]
 • Посилання повинні йти за чергою їх згадування в статті
 • На всі літературні джерела, наведені в розділі Література, посилання повинні бути в тексті статті обов'язково!
10

Вимоги до формування списку джерел літератури в розділі Література

 • Джерела оформляються згідно  стандарту АРА
 • Подивитися, як оформити посилання на джерело, розташоване на платформі OJS
 • Джерел повинно бути не менше 10
 • У списку посилань повинно бути не менше 7 на іноземні джерела
 • У списку посилань неприпустимо використання ГОСТів та загальнонаціональних стандартів
 • Відсоткове співвідношення самоцитування – не більше 30 % (тобто якщо Ви використали 10 посилань, з них може бути не більше 3 на Ваші роботи)
11

Вимоги до оформлення списку джерел у розділі References

 • Список літератури, оформлений мовою статті, необхідно транслітерувати латинецею або, якщо у назви джерела є також англійська назва, написати її англійською
 • Список літератури повинен бути оформлений згідно стандарту АРА
12

Після оформлення статті звіртеся з чек-листом

РЕЦЕНЗУВАННЯ*

Термін виконання 3–14 днів

 1. Після того як Ви подасте статтю, вона буде відправлена на рецензування. Наша редакція практикує подвійне сліпе рецензування.

*Процедура рецензування має на увазі перевірку на плагіат, перевірку відповідності назви статті та змісту, перевірку змістовної частини статті (Детальніше...).

 1. Отримати відповідь від рецензентів. Якщо є корективи, то необхідно їх врахувати та відправити назад по електронній пошті.
 2. Якщо корективів немає або виправлені всі висловлені рецензентами зауваження, стаття відправляється на редагування.

РЕДАГУВАННЯ**

Термін виконання 3–14 днів

 1. Після того як стаття пройшла рецензування, вона відправляється на редагування.

**Процедура редагування має на меті перевірку статті за формальними ознаками та правильність оформлення відповідно до вимог.

 1. Отримати відповідь від редакторів журналу. Якщо є корективи, то необхідно їх врахувати та відправити статтю назад по електронній пошті.
 2. Якщо корективів немає або виправлені всі висловлені редактором зауваження, Вам необхідно підготувати пакет документів.

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДО СТАТТІ

3.jpg

вул. Шатилова дача, 4, оф. 702 (8 пов.),
м. Харків, Україна, 61145

+38 (057) 750-89-90
+38 (050) 381-10-77
+38 (097) 020-27-30
+38 (073) 081-39-36
e-mail: tarp.nauka@gmail.com

© PC «TECHNOLOGY CENTER», 2020